Trung tâm có định 2


Nhà đất cho thuê

Sắp xếp theo:
Cho thuê t?ng 1 nhà n?m trên ???ng Mê Linh – Liên B?o – V?nh Yên. Di?n tích 60m2, m?t ti?n 5m. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i 2 tr?c ???ng riêng bi?t r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích kinh doanh buôn bán qu?n áo th?i trang, n?i th?t. G?n Coopmart 50m, g?n tr??ng Ti?u h?c Liên B?o 200m. Giá 6 tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 6,000,000 đ   Diện tích: 60 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng khu ?ô th? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 115m2, m?t ti?n 5.5m. Nhà 3 t?ng v?i 4 phòng ng? khép kín, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?, nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ti?n nghi, hi?n ??i. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? cho ng??i n??c ngoài. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 22...
Giá: 22,000,000 đ   Diện tích: 115 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng khu ?ô th? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 115m2, m?t ti?n 5.5m. Nhà 4 t?ng v?i 6 phòng ng?, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?, nhà ???c trang b? v?i ??y ?? ti?n nghi, hi?n ??i. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? cho ng??i n??c ngoài. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 17 tr/...
Giá: 17,000,000 đ   Diện tích: 115 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê m?t b?ng ngã t? c?ng chính Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 40m2, m?t ti?n 5.5m. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán t?p hóa. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 6 tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 6,000,000 đ   Diện tích: 40 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? nhà n?m trên ???ng Hùng V??ng – Tích S?n – V?nh Phúc Di?n tích 60m2, m?t ti?n 4.2m . Nhà 3 t?ng v?i Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán n?i th?t, xe ??p , xe máy. G?n Cao ??ng Kinh t? V?nh Phúc. Cách Ngân hàng Nông Nghi?p và phát tri?n nông thôn 100m. Giá 7tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 7,000,000 đ   Diện tích: 60 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? nhà n?m trên ???ng Hùng V??ng – Tích S?n – V?nh Phúc Di?n tích 80m2, m?t ti?n 4.3m . Nhà 3 t?ng v?i Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán n?i th?t, xe ??p , xe máy. G?n Cao ??ng Kinh t? V?nh Phúc. Cách Ngân hàng Nông Nghi?p và phát tri?n nông thôn 200m. Giá 9tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 9,000,000 đ   Diện tích: 80 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? t?ng 1 n?m trên ???ng Hùng V??ng – Tích S?n – V?nh Phúc Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m . T?ng 1 v?i 1 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i kinh doanh buôn bán. G?n Cao ??ng Kinh t? V?nh Phúc. Cách Ngân hàng Nông Nghi?p và phát tri?n nông thôn 200m. Giá 5tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 5,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Nguy?n Vi?t Xuân – ??ng ?a – V?nh Phúc. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 6 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Thích h?p làm nhà ? v?i các h? gia ?ình. G?n ch? V?nh Yên 100m. g?n h? Láp, g?n v?i nhi?u d?ch v? vui ch?i gi?i trí quanh V?nh yên Giá 12tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 12,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Tr?n Bình Tr?ng – Liên B?o – V?nh Phúc. Di?n tích 70m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 5 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Thích h?p ? và kinh doanh ho?c có th? làm v?n phòng. G?n ch? V?nh Yên 100m. g?n nhà Th? V?nh Yên 30m. Giá 14tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 14,000,000 đ   Diện tích: 70 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
có nhà cho thuê n?m trên ???ng Chu V?n An –Liên B?o – V?nh Phúc. Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m . Nhà 3 t?ng v?i 3 Phòng ng?, b?p , v? sinh s?ch s? ??y ??. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? quy ho?ch r?ng và thoáng. Thích h?p ? và kinh doanh ?n u?ng ng?m ??n khách hàng là h?c sinh. G?n tr??ng ti?u h?c Liên Minh, g?n ???ng Mê Linh 20m. Giá 11tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 11,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
-Có nhà cho thuê n?m trên Tr?n Qu?c Tu?n – ??ng ?a –V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 50m2, m?t ti?n 4,5m. H??ng ?ông. - Phù h?p v?i kinh doanh th?i trang. - Khu ph? s?m u?t nhi?u ng??i qua l?i, g?n ch? m?i V?nh Yên, g?n ?ài Phun n??c và các tr?c ???ng chính V?nh yên. - Giao thông thu?n ti?n , ???ng r?ng và thoáng . Giá 10tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 50 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
- có nhà cho thuê n?m trên Nguy?n T?t Thành- Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 150m2, m?t ti?n 7m, v?a hè r?ng 7m. - h??ng Tây Nam. - tr?c ???ng giao thông tr?ng ?i?m , nhi?u ng??i qua l?i. - Giao thông thu?n ti?n, tr?c ???ng r?ng v?i 2 làn ???ng riêng bi?t. - phù h?p kinh doanh n?i th?t, làm v?n phòng, nhà ?. Giá 8tr/ tháng. Chi ti?t liên h?: 0986797222 ho?c 0986454393
Giá: 8,000,000 đ   Diện tích: 150 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
- Cho thuê nhà ???ng Nguy?n T?t Thành - Khai Quang – tp V?nh yên – V?nh Phúc - Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m - Nhà 3 t?ng g?m 3 Phòng Ng? không ??. - t?ng 1 thông sàn có th? kinh doanh ho?c làm v?n phòng, nhà ?. - g?n Kmart 300m, cách HC 1km, g?n nhà hàng Gió B?u. - Giao thông thu?n ti?n, an ninh t?t, khu dân trí cao. Giá 10tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V? 0986797222 ho?c Mr ??t 0986454393
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê toàn b? nhà riêng ph? Chùa Hà – Liên B?o – V?nh Phúc Di?n tích 100m2, m?t ti?n 5m. Nhà 3 t?ng v?i 3phòng ng?, công trình v? sinh, b?p ??y ?? s?ch s?. Khu ph? v?n minh, dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i ???ng ph? r?ng và thoáng. Phù h?p v?i m?c ?ích ? , làm v?n phòng. G?n ngã 5 HC, cách K BBQ 100m. g?n K mart, các d?ch v? ?n u?ng vui ch?i cho ng??i Hàn. Giá 10tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home – hotline: Mr V?...
Giá: 10,000,000 đ   Diện tích: 100 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
Cho thuê nhà n?m trên ???ng Mê Linh – Liên B?o – V?nh Yên. Di?n tích 90m2, m?t ti?n 5m. Nhà 2 t?ng. t?ng 1 có th? kinh doanh, Phù h?p v?i m?c ?ích kinh doanh buôn bán qu?n áo th?i trang, n?i th?t. Khu ph? v?n minh, ?ông dân c?, nhi?u ng??i qua l?i , dân trí cao, an ninh t?t. Giao thông thu?n ti?n, v?i 2 tr?c ???ng riêng bi?t r?ng và thoáng. G?n tr??ng Ti?u h?c Liên B?o, G?n ch? T?ng, ??i di?n cây x?ng Giá 15tr/ tháng. Liên h?: Sàn giao d?ch B?S Green Home –...
Giá: 15,000,000 đ   Diện tích: 90 m²  Khu vực: Tp. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
03/03/2018
trai tim
namvinhyen
đăng tin 2
vui vui